PrzetargiInformacja o wyniku postępowania i udzieleniu zamówieniaKształcenie praktyczne u pracodawców dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy

Ogłoszenie

Dokumentacja

Formularz

ZałącznikiInformacja o udzieleniu zamówienia publicznego.


Informacja o wyniku postępowania część 1.


Informacja o wyniku postępowania część 2.


Informacja o złożonych ofertach.


Pytania i odpowiedzi.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni: w komputery, sprzęt elektroniczny i użytkowe programy komputerowe dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy część nr 1.

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy część nr 2.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby.

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku przynależności albo przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7 - Wzór umowy (dla części nr 1).

Załącznik nr 8 - Wzór umowy (dla części nr 2).

Załącznik nr 9 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Część nr 1).

Załącznik nr 10 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Część nr 2).Infromacja o podpisaniu umowy Adobe Photoshop

Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o złożonych ofertach.

Ogłoszenie o zamówieniu NR 2/RPO/NK/2019 w trybie zasady konkurencyjności na wykonanie usługi szkoleniowej Adobe Photoshop.

Formularz ofertowy.

Umowa do oferty.

Załącznik do umowy - przetwarzanie danych osobowych.Informacja o podpisaniu umowy - Część nr 1 - Usługa szkolenia w zakresie zdobywania uprawnień kategorii B prawa jazdy.

Informacja o podpisaniu umowy - Część nr 2- Usługa szkolenia w zakresie zdobywania uprawnień z zakresu kwalifikacji wstępnej wraz z zakresem zdobywania uprawnień kategorii C prawa jazdy.

Informacja o wyniku postępowania w części nr 1 - kat B prawa jazdy.

Informacja o wyniku postępowania w części nr 2 - kwalifikacja występna i kat C prawa jazdy.

Informacja o złożonych ofertach

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/RPO/NK/2019 na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie zasady konkurencyjności

Załącznik nr 1a – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wzór

Załącznik nr 1b – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór

Załącznik nr 1c – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór

Załącznik nr 2 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – wzór

Załącznik nr 3a – Formularz ofertowy dla kat B prawa jazdy, dla części I – wzór

Załącznik nr 3b – Formularz ofertowy dla kat C prawa jazy, dla części II – wzór

Załączniki nr 4a – Wzór umowy dla części II kwalifikacja wstępna i prawo jazdy kat C

Załączniki nr 4b – Wzór umowy dla części I prawo jazdy kat B

Umowa o przetwarzaniu danych osobowych.
Archiwum

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską